תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

ברוכים-ות הבאים-ות לאתר "קפסולה" – המרכז לסדנאות קולנוע, טלוויזיה וניו מדיה.
 

האתר מהווה זירת מסחר וירטואלית המאפשרת לך, המשתמש-ת, לקרוא על הסדנאות שאנחנו מציעים, להירשם ולבצע תשלום עבור
השתתפות בסדנאות.

 

השימוש שלך באתר ובשירותים שאנחנו מציעים כפוף לאישורך והסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן.

אז בבקשה, קרא-י בעיון את התנאים במלואם כיוון שתחילת השימוש באתר, הרשמה וביצוע תשלום עבור השתתפות בסדנה מעידים

על הסכמתך ואישורך לתנאים אלו.

אם משהו לא ברור לך, אפשר תמיד לפנות אלינו לקבלת הבהרות באמצעות המייל:  capsulaws@gmail.com ונשמח לעמוד לרשותך
 

כללי

 

שימוש באתר www.capsula-ws.com, או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו ("האתר"), על ידך, משתמש-ת הקצה ("משתמש-ת הקצה"), לרבות הרשמה לאתר, הרשמה ותשלום עבור השתתפות בסדנה או כל פעילות אחרת, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורטים להלן ("תנאי השימוש").

במידה ואינך מסכים-ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן ("תנאי השימוש"), עליך להימנע מכל שימוש באתר.

 

כל המבצע-ת פעולה באתר מצהיר-ה כי הינו-ה מודע-ת לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו-ה ו/או למי מטעמו-ה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר או "קפסולה", מלבד טענות כנגד "קפסולה" הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשת של "קפסולה" על פי תנאי השימוש.
 

1.         מידע ותוכן

 

1.1       האתר מופעל על ידי "קפסולה" ומשמש כפלטפורמה לשיווק מקוון של סדנאות העשרה בתחום הקולנוע, הטלוויזיה והניו מדיה ומספק     
           שירותי סחר אלקטרוני לביצוע תשלום עבור השתתפות בסדנאות.

 

1.2       לשם שימוש באתר, ייתכן כי תצטרך-י ליצור חשבון משתמש-ת, שיכלול פרטים מסוימים לרבות שם משתמש-ת וסיסמא, שם מלא, כתובת
            דואר אלקטרוני, מספר טלפון וציון חברותך באיגוד מקצועי, אשר ישמשו לצורך זיהוי.

 

1.3       משתמש-ת הקצה הינו-ה האחראי-ת הבלעדי-ת להגנה על סודיות הסיסמא-ות לאתר ו/או כל הקשור בו. משתמש-ת הקצה מתחייב-ת למסור
            פרטים אמתיים בלבד וכן לשמור את סיסמת השימוש באתר בסודיות ולא להעבירה לאחר-ת.

 

1.4       יובהר כי הרישום לסדנאות הינו עבור משתמש-ת הקצה הרשום-ה בלבד. לא ניתן להעביר סדנה לאדם או משתמש-ת אחר-ת, אלא באישורה
           מראש ובכתב של "קפסולה".

 

2.         שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

 

2.1       "קפסולה" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה, ללא חובת נימוק וללא חובה למסור
             הודעה בנדון או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. שינויים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.

 

2.2       במקרה ש"קפסולה" תערוך שינויים מהותיים בתנאי השימוש, תישלח הודעה בנדון למשתמש-ת הקצה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני
            אותה סיפק-ה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באופן מובלט באתר.

 

2.3       יובהר כי כל שינוי בתנאי השימוש יחול באופן מידי על כל משמשי-ות הקצה החל ממועד השינוי, אלא אם מדובר בשינוי אשר לדעת

            "קפסולה" מהווה שינוי מהותי, אז יחול השינוי החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר,
            על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינויים אלה לא יחולו על סדנאות שנרכשו לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים. כל שימוש באתר
            על ידי משתמש-ת קצה אחרי ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש-ת הקצה.

 

2.4       אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, כדי להיות מעודכן בשינויים בהם.

 

 

3.         זכויות ושימושים מותרים

 

3.1       האתר הינו קניינה הפרטי של "קפסולה". כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

 

3.2       כל פעילות של משתמש-ת הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד ובקשר עם הסדנאות המוצעות ורכישתן בלבד.

 

3.3       כל התנהגות מצד משתמש-ת קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של קפסולה מגבילה ו/או מונעת ו/או מפריעה למשתמש-ת קצה כלשהו-י 
            מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.

 

3.4       מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "קפסולה" רשאית למנוע ממשתמש-ת קצה להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה
           הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטתה.

4.         קניין רוחני, זכויות יוצרים וסימני מסחר

 

4.1       האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה,
           מוזיקה וצלילים. למשתמש-ת הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן
           באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו, אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של

           חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מ"קפסולה" או מבעל הזכויות בה, הינו אסור. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של
           הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש-ת הקצה עונשים ו/או קנסות
           פלילים ו/או אזרחיים. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות יוצרים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או
          מחיקות של קרדיט ליוצר-ת, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות היוצרים.

 

4.2       "קפסולה" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "קפסולה", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין
             שמדובר בסימן מסחר מעוצב, הינו סימן מסחר של "קפסולה" ומהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר
             האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

5.         אחריות ושיפוי

 

5.1       משתמש-ת הקצה מסכים-ה בזאת מפורשות כי השימוש באתר ו/או בלינק ייחודי הוא על אחריותו-ה וסיכונו-ה הבלעדי-ת. "קפסולה" או כל
           מי מטעמה אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר ו/או בכל לינק ייחודי יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות
           ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות.

 

5.2       הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככל שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVAILABLE" ו"קפסולה" מסתלקת מכל מצג, אחריות,
            ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומז, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

 

5.3       "קפסולה" אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם למשתמש-ת
             הקצה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או
             מרשלנות של משתמש-ת הקצה ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו-ה, רכישה
             המתבצעת על ידי קטין-ה ו/או פסול-ת דין ללא הסכמת הוריו-ה ו/או אפוטרופוסו-ה, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס
             לאתר ויגרום נזק, וכדומה.

 

5.4       הלקוח-ה ת-יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו-ה ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע-ה
           בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו-ה, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכיוצא באלה טעויות.

 

5.5       הלקוח-ה פוטר-ת את "קפסולה" מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו-ה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית
            בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

 

5.6       "קפסולה" לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג, שהוא שעלול להיגרם ללקוח-ה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או
             מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.

 

5.7       "קפסולה" לא תהיה אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח-ה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת
            (אינטרנט או טלפון או פקס) אשר תנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקס
            באשר הם.

 

5.8       "קפסולה" אינה אחראית במישרין ו/או בעקיפין  לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף ונזק לרכוש) שייגרם למשתמש-ת הקצה ו/או לצד ג' כלשהו
             במהלך שעות הסדנה בפועל, בדרכו-ה של משתמש-ת הקצה למקום הסדנה או בכיוון ההפוך.

 

5.9       משתמש-ת הקצה, מסכים להגן על, לשפות ולפצות את "קפסולה" ו/או כל מי מטעמה מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר
            טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין, הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של
            אדם או ישות על ידי משתמש-ת קצה ו/או אחר-ת הפועל-ת באמצעות מחשב של משתמש-ת קצה או סיסמתו-ה.

6.         הגבלת אחריות

 

6.1       בשום מקרה "קפסולה" לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור
           להסכם זה.

 

6.2       מבלי לגרוע מכלליות האמור, בשום מקרה, חבותה ואחריותה הכוללת של "קפסולה" הנובעת או הקשורה להסכם זה לא תהיה גבוהה
            מהסכומים שנגבו על ידי "קפסולה" בפועל מהלקוח-ה בגין אותה סדנה.

7.         פרטיות וסודיות

 

7.1       "קפסולה" נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.

 

7.2       כל פרטיו-ה האישיים של משתמש-ת הקצה (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) שמסר-ה משתמש-ת הקצה במסגרת רישומו-ה לאתר ושימושו-ה

           באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של משתמשי-ות הקצה יישמרו במאגרי המידע של קבוצת "קפסולה".

 

7.3       "קפסולה" מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי משתמשי-ות הקצה אלא ע"פ חוק, לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע
            הרכישה ובשמירת קשר עם הלקוח-ה. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח-ה.

 

7.4       "קפסולה" לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של משתמש-ת הקצה אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש-ה
            משתמש-ת הקצה לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

 

7.5       פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגרי המידע של "קפסולה".

 

7.6       למרות האמור לעיל, "קפסולה" תהיה רשאית להעביר פרטיו-ה האישיים של משתמש-ת הקצה לצד שלישי במקרים הבאים:

 

7.6.1    משתמש-ת הקצה ביצע-ה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של "קפסולה", לפגוע בקבוצת "קפסולה"
            ו/או בצדדים שלישיים כלשהם;

 

7.6.2    משתמש-ת הקצה עשה/עשתה שימוש בשירות, באופן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של "קפסולה" עשוי להיות בלתי חוקי;

 

7.6.3    אם התקבל בידי "קפסולה" צו שיפוטי או אחר המורה לה למסור את פרטי משתמש-ת הקצה וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 

7.7      פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך, אין באפשרותה של "קפסולה" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת                המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "קפסולה" ו/או להשתמש בו לרעה,              לא תהיה למשתמש-ת הקצה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "קפסולה".

 

7.8       בקרות מקרים שאינם בשליטתה של "קפסולה" ו/או הנובעים מכח עליון, "קפסולה" לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר,
           שייגרם למשתמש-ת הקצה ו/או למי מטעמו-ה אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

7.9       "קפסולה" תהא רשאית לעשות שימוש ב -"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש-ת הקצה שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממשתמש-ת
            הקצה את הצורך להזין את פרטיו-ה האישיים בכל כניסה לאתר.

8.         משלוח הודעות

 

8.1       "קפסולה" שולחת מדי פעם מידע בדבר שירותיה (ניוזלטר) וכן מידע שיווקי או פרסומי – באמצעות דואר אלקטרוני. מידע כזה נשלח אך
             ורק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך על ידי משתמש-ת הקצה, ובכל עת ניתן לבטל את ההסכמה ולהפסיק לקבלו.

 

8.2       יובהר כי "קפסולה" אינה מוסרת את פרטיהם האישיים של משתמשי-ות הקצה לידי צד ג'. עם זאת, "קפסולה" רשאית להציג או למסור את
             המידע האמור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

 

8.3       בעת הרשמה לסדנה על משתמש-ה הקצה למסור, בין היתר, מספר טלפון וזאת על מנת שניתן יהיה להתקשר ו/או לשלוח אליו-ה הודעות
             עדכון דחופות כגון במקרה של ביטול או שינוי מועד ומיקום הסדנה אליה נרשם-ה, הודעות חיוניות ממנחי הסדנה וכיוצ"ב. במידה ואינך
             מעוניין-ת לקבל הודעות באמצעות הטלפון כאמור, עליך לפנות ל"קפסולה" באמצעות כתובת הדוא"ל: capsulaws@gmail.com ולציין את

             בקשתך במפורש.

9.         קופונים והנחות

 

9.1       "לקפסולה" שמורה הזכות להציע למשתמשי-ות הקצה מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, קופונים אשר
             יכולים להקנות הנחות מסוימות ברכישת סדנאות, או הצעות אחרות דומות, הכל כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון.

 

9.2       ל"קפסולה" שמורה הזכות להציע את הקופונים למשתמשי-ות קצה מסוימים-ות לשימושם-ן בלבד או לקבוצה מסוימת של משתמשי-ות קצה
           לשימוש משתמשי-ות קצה הנמנים-ות על אותה קבוצה בלבד, או לכל משתמשי-ות הקצה.

           במקרה בו קופון מוצע למשתמש-ת קצה ספציפי-ת או לקבוצה מסוימת של משתמשי-ות קצה, השימוש בקופון על ידי אחר-ת מלבד
           משתמש-ת הקצה הספציפי-ת או משתמש-ת קצה הנמנה על הקבוצה המסוימת, בהתאמה, הינו אסור.

 

9.3       ההנחה הגלומה בקופון יכולה לחול ביחס לרכישתן של סדנאות מסוימות או לכלל הסדנאות, הכל כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו
            הקופון.

 

9.4         "קפסולה", לפי שיקול דעתה הבלעדי, יכולה לשנות את תנאיו של כל קופון או לבטלו, בין היתר (מבלי לגרוע מכלליות האמור), גם לאחר
              שהקופון כבר הוצע וטרם נעשה בו שימוש, עד למועד השימוש באותו הקופון.

10.       תשלום

 

10.1     המחירים המוצגים באתר (כולל בשקלול של כל הנחה עקב השימוש בקופון) כוללים מע"מ וכל מס אחר ומהווים את המחיר הסופי אותו
            י-תשלם משתמש-ת הקצה עבור הסדנה, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

10.2     חיוב הרוכש-ת יתבצע על ידי "קפסולה" וזאת באמצעות PayPal או כרטיס האשראי שאת פרטיהם מסר-ה באתר או באמצעות העברה
            בנקאית. במקרה שלא נמסרו פרטים מלאים "קפסולה" תהא רשאית לבטל את הרכישה בכל שלב.

 

10.3     במקרה בו חברת PayPal או חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו-ה של הרוכש-ת, תבוטל הרכישה והרוכש-ת יחויב בדמי
            ביטול כמפורט בסעיף 11.3.2.

 

10.4     אישור בדבר פרטי העסקה לאחר ביצוע הקניה וחשבונית יישלחו באמצעות הדואר האלקטרוני אותו סיפק-ה משתמש-ת הקצה.

11.         ביטול רכישה

 

11.1     ביטול רכישת סדנה יעשה באמצעות הודעת דואר אלקטרוני, אשר תכלול את פרטי הרוכש-ת ואת פרטי ההזמנה כפי הנדרש באתר, ויחולו עליו 
           התנאים המפורטים בסעיף ‏11 זה.

 

11.2     מדיניות ביטול עסקת מכר מרחוק מול "קפסולה" מבוססת על הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ('חוק הגנת הצרכן').

 

11.3     הנך רשאי-ת לבטל רכישת סדנה באמצעות פניה בכתב בדואר אלקטרוני (capsulaws@gmail.com) ולהיות זכאי-ת להחזר כספי כמפורט
           להלן:

 

11.3.1    ביטול שייעשה עד 48 שעות לפני מועד תחילת הסדנה – יזכה את המשתמש-ת בהחזר כספי מלא.

 

11.3.2    ביטול שייעשה פחות מ-48 שעות לפני מועד תחילת הסדנה – יזכה את המשתמש-ת בהחזר כספי בניכוי דמי ביטול רישום בשיעור 5% 
             מהמחיר ששולם עבור הסדנה, או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

 

11.3.3    ביטול שייעשה לאחר תחילת הסדנה ולאחר קיום מפגש אחד - יזכה את המשתמש-ת בהחזר כספי בגובה 75% מהמחיר ששולם עבור הסדנה.

 

11.3.4    במקרה בו ייעשה ביטול לאחר תחילת המפגש השני בסדנה – המשתמש-ת לא ת-יהיה זכאי-ת להחזר כספי כלשהו.

 

11.4      "קפסולה" ו/או מי מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את ההרשמה לסדנה, פתיחתה או                      ביצועה, לרבות במקרים של כח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור או בשל כמות נרשמים לא מספקת, המונעים לדעת "קפסולה" את
           המשך  המכירה או ביצועה של הסדנה.

 

11.5     במקרה של ביטול הסדנה טרם תחילתה ע"י "קפסולה", הרוכש-ת יקבל הודעה בנדון באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותו מסר-ה בעת
           ההרשמה ויהיה/תהיה זכאי-ת להחזר כספי מלא או לחילופין להנחה בגובה 20% מהמחיר ששולם לסדנה שבוטלה בביצוע הרשמה לסדנה
           חלופית – זאת ע"פ בחירתו-ה ובקשתו-ה. יובהר כי בכל מקרה גובה ההנחה לא יעלה על 30% מהמחיר ששולם לסדנה שבוטלה.

 

11.6     במקרה של ביטול הסדנה לאחר תחילתה ע"י "קפסולה" יהיו זכאים-ות המשתתפים-ות להחזר כספי יחסי בהתאם לכמות המפגשים שבוטלו.

12.       ביטול הסכם זה

 

          "קפסולה" רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה                על כך למשתמש-ת הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

13.       שונות

 

13.1     כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.

 

13.2     הסכם זה הינו לטובת "קפסולה" ואינו מהווה חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

 

13.3     שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי "קפסולה" לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא
           יהוו תקדים לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של "קפסולה" לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

 

13.4     הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה
           להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.

 

13.5     חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא ישפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי

           תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן ע"פ החוק.